top of page

Clubreglement

Benaming - Doel - Lidmaatschap
 
De club is een mountainbike club en draagt de naam Downhill Bikers vzw (hierna genoemd als ‘de club’). De club stelt zich als doel om de nodige faciliteiten en ondersteuning te bieden aan haar leden voor de beoefening van de mountainbike sport.
Het lidmaatschap begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van dat zelfde jaar. De fietsuitstappen gebeuren volgens de maandelijks opgestelde kalender.
 
In geval van stopzetting van de activiteiten – om welke reden ook - zal het saldo op de clubrekening overgemaakt worden aan het goede doel. Dit doel of doelen zal beslist worden door de laatste bestuursleden in functie.
 
 
Leden - Aanvaarding
 
Een kandidaat-lid maakt zijn intentie bekend aan het bestuur om als lid deel uit te maken van de club.
Om als volwaardig lid te kunnen fungeren binnen de club gaat het lid akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement waarin de werking van de club beschreven staat. Bij betaling van het lidgeld verklaart het lid zich automatisch akkoord met de statuten en het reglement van de club. Het bestuur eigent zich het recht toe om dit huishoudelijk reglement aan te passen aan de noden van de club.
 
 
Jaarlijks keurt het bestuur de ledenlijst goed
 
Om lid te blijven van de club dient het lid zijn jaarlijks lidgeld te betalen vóór 15 december van het jaar dat het volgend fietsseizoen vooraf gaat. De jaarlijkse lidmaatschapbijdrage kan door de raad van bestuur aangepast worden volgens de bepalingen van de statuten. Deze bijdrage omvat naast het lidmaatschap van de club, tevens het individueel lidmaatschap bij een wielrijdersbond. Een nieuw lid betaalt steeds de minimale bijdrage voor de aansluiting bij de wielerbond en de daaraan gekoppelde verzekering, tenzij deze reeds individueel verzekerd is of bij andere bond dan deze waarbij de club is aangesloten. In het geval van dit laatste zal de club zich onbevoegd verklaren bij verzekeringskwesties.
 
Kleding kan aangekocht worden aan de door de club vooropgestelde prijzen. Het clubbestuur kan vrij bepalen welke aantallen billijk zijn bij aankopen om misbruik tegen te gaan. Het clubbestuur behoud zich tevens het recht om minimaal de aankoopprijs terug te vorderen wanneer het clubbestuur ondervindt dat het lidmaatschap enkel de intentie had om kledij aan te schaffen. Het lid verklaart zich akkoord om ten volle – doch in de mate van het mogelijke - deel te nemen aan de activiteiten van de club.
 
De leden nemen zoveel mogelijk deel aan fietsactiviteiten. De leden zullen bij inschrijving voor speciale organisaties, waarbij een persoonlijke bijdrage dient geleverd, dit uitvoeren conform de vooropgestelde bepalingen. Tevens nemen de leden ten volle deel aan organisaties waarvoor de club zich heeft ingeschreven en waarvoor de leden gevraagd worden om hun bijdrage te leveren door middel van prestaties.
 
 
Verzekering, veiligheid, groepssfeer
 
Indien een lid bij schadegeval gebruik wenst te maken van de waarborgen gedekt door de verzekeringspolis dient hij binnen de 24 uur contact op te nemen met de secretaris van de club die in samenspraak met het lid de nodige formaliteiten zal vervullen. De club of haar bestuur kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ziekte, ongevallen of verkeersovertredingen. Het verkeersreglement dient strikt nageleefd te worden. Het dragen van een degelijke valhelm wordt ten zeerste aanbevolen.
 
De leden zullen tijdens de ritten steeds de nodige hoffelijkheid aan de dag leggen en respect vertonen ten opzichte van de andere weg- en bosgebruikers en de natuur. Clubleden zorgen ervoor dat zij mekaar en de groep niet in gevaar brengen tijdens het fietsen. Er wordt samengewerkt op basis van respect voor elkaar en inzet voor de club.
 
 
Gebruik activa club
 
Elk lid kan op leenbasis gebruik maken van de activa van de club doch onder voorwaarde van het gebruik als goede huisvader. Het bestuur kan al dan niet een verbod opleggen indien de geleende materialen door het lid aan een derde zou uitgeleend worden. Niet melding van deze uitlening aan derden kan de onmiddellijke schrapping van het lid tot gevolg hebben zonder enige financiële vergoeding.
 
Bij beschadiging van activa door onrechtmatig of onvoorzichtig gebruik hiervan kan het clubbestuur de nodige kosten voor herstelling of aanschaf van nieuwe materialen in rekening brengen bij het betreffende lid.
 
Voor het gebruik van de clubwagen gelden specifieke voorwaarden waarvan elk lid voor het gebruik ervan zal kennis van genomen hebben. Onder activa worden barbeques, tenten, tafels, bestelwagen, aanhangwagen verstaan. Deze opsomming is echter niet beperkend.
 
 
Meerdaagse trippen
 
Het clubbestuur eigent zich het recht toe om voor meerdaagse trips in binnen- en buitenland de financiële of logistieke bijdrage aan te passen en dit volgens de toestand van de clubkas. Voor deze bijdrage dient het initiatief minsten opengesteld te worden voor alle leden van de club.
 
Indien er voor bepaalde activiteiten een voorschot gevraagd wordt zal enkel dit voorschot bij storting op de clubrekening gelden als bewijs van deelname. Enkel het clubbestuur – eventueel in samenspraak met het organiserend lid - kan beslissen over terugbetaling bij laattijdige annulaties.
 
 
Consumpties
 
Bij aankomst van elke rit wordt er gevraagd dat iedereen samenlegt, zodat uit die pot telkens de betaling van de drank kan gebeuren. Deze inleg moet steeds in evenredigheid zijn met de genuttigde drank en moet berusten op eerlijkheid en vertrouwen.
 
 
Beheer - bevoegdheid
 
De club wordt beheerd door een bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de geldige stemmen, wanneer tenminste de helft van de bestuursleden aanwezig zijn. In geval van gelijkheid van stemmen, zal de stem van de voorzitter of zijn vervanger doorslaggevend zijn.
 
Na iedere vergadering brengt men verslag uit. Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering – die telkens in de maand januari of februari zal gehouden worden in het clublokaal - wordt telkens een kasverslag gegeven door de schatbewaarder en een algemeen overzicht van het afgelopen seizoen.
 
Elk lid kan zich tijdens de jaarvergadering kandidaat stellen voor een bestuursfunctie. De functie zal toegewezen aan diegene die de een meerderheid van stemmen heeft van de aanwezige leden. Indien er maar één enkele kandidaat is zal er niet gestemd worden en zal de functie automatisch worden toegewezen of verlengd.

bottom of page